Musik » Das Fach » Zuständigkeiten
Aufgabenbereich                                                                   Ansprechperson
 
Bachelor Lehramt an Grundschulen
GS Mu1Prof. Dr. Christoph Stange
GS Mu2Daniela Heitz
GS Mu3Gabriele Menz
GS Mu4Ingeborg Kempter
 
Bachelor Lehramt Sekundarstufe I
Sek Mu1Ingeborg Kempter
Sek Mu2Prof. Dr. Christoph Stange
Sek Mu3Jörg Turowsky
Sek Mu4Daniela Heitz
Sek Mu5Prof. Dr. Christoph Stange
Sek Mu6Martin Küssner
Sek Mu7Gabriele Menz
 
Erweiterungsfach Lehramt Sekundarstufe I
Sek Mu1Ingeborg Kempter
Sek Mu2Prof. Dr. Christoph Stange
Sek Mu3Martin Küssner
Sek Mu4Daniela Heitz
 
Master Lehramt an Grundschulen
GS MA MU1Prof. Dr. Christoph Stange
 
Master Lehramt Sekundarstufe I
Sek MA MU1Prof. Dr. Christoph Stange
Sek MA MU2Prof. Dr. Christoph Stange
 
Beratung BA ElementarbildungDaniela Heitz
 
Beratung Studium (Lehramt)Prof. Dr. Christoph Stange