Musik » Das Fach » Zuständigkeiten
Aufgabenbereich                                                                   Ansprechperson
  
Bachelor Lehramt an Grundschulen 
GS Mu1Prof. Dr. Christoph Stange
GS Mu2Daniela Heitz
GS Mu3Gabriele Menz
GS Mu4Ingeborg Kempter
  
Bachelor Lehramt Sekundarstufe I 
Sek Mu1Ingeborg Kempter
Sek Mu2Prof. Dr. Christoph Stange
Sek Mu3Dr. Andreas Höftmann
Sek Mu4Daniela Heitz
Sek Mu5Prof. Dr. Christoph Stange
Sek Mu6Martin Küssner
Sek Mu7Gabriele Menz
  
Erweiterungsfach Lehramt Sekundarstufe I 
Sek Mu1Ingeborg Kempter
Sek Mu2Prof. Dr. Christoph Stange
Sek Mu3Martin Küssner
Sek Mu4Daniela Heitz
  
Master Lehramt an Grundschulen 
GS MA MU1Prof. Dr. Christoph Stange
  
Master Lehramt Sekundarstufe I 
Sek MA MU1Prof. Dr. Christoph Stange
Sek MA MU2Prof. Dr. Christoph Stange
  
Beratung BA ElementarbildungDaniela Heitz
  
Beratung Studium (Lehramt)Prof. Dr. Christoph Stange